Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ

Firmę BB-Gabinet Kosmetologii Barbara Bartecka

Spis treści

§ 1 Definicje
§2 Postanowienia wstępne
§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§4 Usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii
§5 Szkolenia
§6 Autorskie prawa majątkowe
§7 Reklamacje
§8 Sprzedaż produktów
§9 Zawarcie i realizacja umowy
§10 Prawa i obowiązki Kupującego
§11 Odstąpienie od umowy
§12 Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy
§13 Zmiany oferty, promocje i vouchery
§14 Polityka ochrony danych osobowych
§15 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania firmy BB-Gabinet Kosmetologii Barbara Bartecka (dalej: Gabinet) oraz zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem bbartecka.pl (dalej: Strona), a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Korzystając z oferty akceptujesz:
  • zasady regulaminu, którego aktualna wersja została umieszczona na profilu Facebook, Instagram i Stronie Sprzedawcy, a nadto w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Rynek 52/6, 49-100 Niemodlin;
  • politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych oraz Stronę, którą znajdziesz na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
  • informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy,
   a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Właścicielem Gabinetu jest Barbara Bartecka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BB-Gabinet Kosmetologii Barbara Bartecka z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Rynek 52/6 NIP 9910452152 adres e-mail gabinet@bbartecka.pl, telefon kontaktowy: 506322083 (dalej: Sprzedawca/Gabinet/Gwarant).
 4. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach jego działalności i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę.
 5. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 7. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Usługą – w rozumieniu Regulaminu jest wykonanie usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA, makijażu permanentnego, sprzedaż produktów do skóry, szkolenia z zakresu medycyny estetycznej, szkolenia z zakresu kosmetologii oraz inne szkolenia wymienione w poniższym regulaminie. Wszystkie aktualne Usługi są wymienione i opisane na Facebooku/Instagramie/Stronie, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Sprzedawcą a Kupującym.
 9. Obserwujący- osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile Gabinetu w ww. mediach społecznościowych.  
 10. Operator Płatności– PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg
 11. Instagram– profil Gabinetu w social media pod nazwą @mgr_barbara_bartecka
 12. Facebook– profil Gabinetu w social media pod nazwą @Mgr Barbara Bartecka gabinet kosmetologii

§2 Postanowienia wstępne

 1. Udostępnienie Kupującemu oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Strony oraz kanałów social media jest bezpłatne. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem Usług i prawem do korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie są uzależnione od tego na ilu urządzeniach Kupujący przegląda ofertę, a Kupujący ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 
 2. Sprzedawca, za pośrednictwem kanałów w social media, telefonicznie oraz za pomocą poczty internetowej, Strony, a także w siedzibie firmy może prowadzić sprzedaż produktów do skóry, zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegów SPA, szkoleń z zakresu medycyny estetycznej, szkoleń z zakresu kosmetologii.
 3. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Kupującego jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Sprzedawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Kupujących posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest udostępnienie Kupującemu oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu określonego produktu lub usługi.
 5. Do dokonania zakupu na Stronie lub za pośrednictwem kanałów w social mediach nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • Dostęp do Internetu.
  • Standardowy system operacyjny.
  • Standardowa przeglądarka internetowa.
  • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem, konieczne jest podanie danych osobowych.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przekazywanie takich treści w ramach formularzy udostępnianych przez Gabinet.
 8. Wszystkie podane ceny za produkty i usługi są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony oraz kanałów w social media Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Kupującemu zawarcia umowy szkoleniowej, umowy o wykonanie zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA, sprzedaży produktów do skóry dostępnych na Stronie oraz na kanałach social media. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na Stronie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
 3. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o założeniu konta na Stronie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę polegającą na utrzymywaniu konta na Stronie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Stronie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący ma prawo do usunięcia konta na Stronie w każdym czasie. W takim przypadku Kupujący automatycznie traci dostęp do wykupionych materiałów bez możliwości udostępnienia mu ich ponownie.

§4 Usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii

 1. Kupującym usługę w Gabinecie może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do wykonania usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz odpowiedniego stanu narzędzi.
 4. Pracownik, przed przystąpieniem do wykonania usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska pracy oraz rąk. Te same czynności Pracownik wykonuje w czasie usługi, jeśli przerywa jej ciągłość oraz po zakończeniu usługi. Pracownik również jest zobowiązany do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, które przerywają ciągłość naskórka. Usługi są wykonywane tylko i wyłącznie zdezynfekowanymi oraz wysterylizowanymi narzędziami.
 5. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 6. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania usługi.
 7. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 8. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 9. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Kupującego na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Kupującego.
 10. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Kupującego, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 11. W przypadku nieplanowanego zranienia Kupującego podczas wykonywania usługi, usługa jest natychmiastowo przerywana, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Usługa przerwana jest dokańczana w dogodnym dla Kupującego terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 12. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do profesjonalnego użytku.
 13. Do wykonywanych usług w Gabinecie wykorzystuje się jednorazowe: nakładki na fotel, rękawiczki, maseczki na twarz, igły, strzykawki, waciki, nakładki, kartridże. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po usłudze poddawane są dezynfekcji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 14. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA pracownik przeprowadza z Kupującym ankietę w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia usługi oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. 
 15. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Kupującego lub bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi Pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi, bez żadnych konsekwencji prawnych czy też finansowych po stronie Gabinetu.
 16. Złożenie przez Kupującego nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwskazań skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności w tym zakresie za wykonaną Usługę po stronie Gabinetu.
 17. Każdy Kupujący, który ma mieć wykonaną usługę z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i wskazaniami do danej usługi.
 18. Kupujący ma możliwość zdawania pytania na temat danej usługi i uzyskiwania wyczerpujących odpowiedzi od Pracownika Gabinetu.
 19. Kupujący przed rozpoczęciem usługi ma obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA, a także jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonanie zabiegu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z przeciwwskazaniami do danej usługi.
 20. Kupujący zobowiązany jest poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
 21. Wykonanie usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA trwa od 15 minut do 2h w zależności od usługi. W tym czasie nie ma możliwości przerwy w usłudze.
 22. Nie ma możliwości przybycia na usługę z dziećmi lub zwierzętami.
 23. Akceptowane są spóźnienia do 15 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia Gabinet ma prawo odmówić wykonania usługi lub wykonania jej na tyle, na ile pozwoli czas. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny za usługę.
 24. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, obowiązuje również całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. 
 25. Gabinet ma prawo odmówić wykonania usługi Kupującemu, którego stan wskazuje na spożycie
  alkoholu lub innych środków odurzających, bez żadnych konsekwencji prawnych czy też finansowych po stronie Gabinetu.
 26. Dobę przed planowanym terminem wykonania usługi, Kupujący otrzymuje SMS lub wiadomość e-mail z przypomnieniem o nadchodzącym terminie umówionej wizyty.
 27. W przypadku wykonywania przez Gabinet świadczeń zdrowotnych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w zakresie wyrażenia zgody na wykonanie usługi stosuje się przepisy wskazanej ustawy.
 28. Gabinet doradza wszystkim Kupującym przejście profilaktycznych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i wykluczenia przeciwwskazań do wykonania danej usługi przed skorzystaniem z usług Gabinetu.

§5 Szkolenia

 1. Sprzedawca w swojej ofercie udostępnia następujące szkolenia:
  • Makijaż permanentny 
  • Modelowanie ust
  • Stymulatory tkankowe
  • Mezoterapia igłowa
  • Lipoliza Iniekcyjna 
 2. Szczegółowe opisy szkoleń, ich harmonogram oraz uzyskiwane po odbyciu szkolenia korzyści są opisane w umowie szkoleniowej, social media bądź Stronie.
 3. W przypadku szkoleń stacjonarnych Kupujący otrzymuje materiały szkoleniowe w dniu szkolenia,
  w siedzibie Sprzedawcy. Koszty wyprodukowania materiałów pokrywa Sprzedawca. Kupujący otrzymuje nielimitowany dostęp do materiałów szkoleniowych. 
 4. W przypadku szkoleń stacjonarnych, Kupujący otrzyma na podany w formularzu adres e-mail lub telefonicznie przypomnienie z danymi dotyczącymi miejsca oraz godziny szkolenia.
 5. W przypadku szkoleń stacjonarnych Kupujący otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia w ostatnim dniu szkolenia pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i prawnych ukończenia szkolenia. 
 6. Certyfikat może być wydany w jednym z następujących języków: polski, angielski. W przypadku chęci uzyskania przez Kupującego dodatkowych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu bądź duplikatu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty 100,00 zł – za wydanie duplikatu certyfikatu ukończenia szkolenia.
 7. Kupujący przy zakupie szkolenia wybiera termin realizacji szkolenia. W przypadku nie wzięcia przez Kupującego udziału w szkoleniu w terminie przez niego wybranym oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przeniesienia terminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. 
 8. Ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. O gwarancji terminu decyduje kolejność uiszczenia zadatku za szkolenie. 

§6 Autorskie prawa majątkowe

 1. Przygotowane przez Sprzedawcę materiały szkoleniowe oraz proces dydaktyczny stanowią utwór (dalej jako „Utwory”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Kupującemu autorskie prawa majątkowe do Utworów w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, a Kupujący zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnione materiały szkoleniowe) wyłącznie do celów nauki własnej i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub innego właściciela praw autorskich.
 3. Każdorazowe wykorzystanie materiałów do celu innego niż określony w pkt 2, powoduje konieczność uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych. 
 5. W przypadku naruszenia postanowień §6 Regulaminu, Sprzedawca może dochodzić od Kupującego odszkodowania za poniesione straty materialne i niematerialne, wynikłe z tego naruszenia.

§7 Reklamacje 

 1. Kupujący zawsze ma prawo złożyć reklamację. Pozytywne bądź negatywne rozpatrzenie reklamacji będzie uzależnione od zindywidualizowanego przypadku. 
 2. Kupujący musi udowodnić wykonanie usługi w Gabinecie np. poprzez okazanie paragonu, faktury, potwierdzenia płatności kartą.
 3. W razie stwierdzenia wady należy niezwłocznie powiadomić Gabinet o okolicznościach powstania wady oraz należy stawić się w Gabinecie w terminie trzech dni w celu oceny rodzaju i zakresu wady. Gabinet nie odpowiada za efekt usługi, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie zasady pielęgnacji i Kupujący nie będzie przestrzegał zaleceń pozabiegowych. 
 4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, zalecane jest sporządzenie pisemnego protokołu, który powinien zawierać datę, opis przyczyny reklamacji, żądanie Kupującego oraz jego dane kontaktowe. 
 5. Kupującemu przysługuje prawo do naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy i zwrotu całości kwoty- w przypadku wady istotnej.
 6. Jeśli wykonana usługa spełnia warunki reklamacji, Kupującemu przysługuje prawo do ponownego bezpłatnego wykonania usługi obejmującej zakres uszkodzenia, chyba że zachodzi konieczność ponownego wykonania usługi w całości. Ponowne wykonanie usługi w całości jest możliwe tylko wówczas, gdyby naprawa samego uszkodzenia powodowała niezadawalający wpływ na efekt końcowy usługi.
 7. W przypadku, w którym Kupujący reklamuje wybrany przez siebie ówcześnie efekt usługi, reklamacja nie będzie uznawana za zasadną, gdyż usługa została wykonana zgodnie z wolą Kupującego i za jego wyraźną zgodą. 
 8. Gabinet maksymalnie w ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji poinformuje Kupującego o sposobnie rozpatrzenia reklamacji wraz z uzasadnieniem, na podane w tym celu dane kontaktowe Kupującego.

§8 Sprzedaż produktów

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów. 
 2. Sprzedawca jako Gwarant udziela Kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy na nabyte przez Kupującego produkty.
 3. Gwarant zapewnia, że produkty są dobrej jakości oraz nadają się do normalnego funkcjonowania jakiego można od nich oczekiwać w kontekście ich użytkowego przeznaczenia.
 4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych towarach.
 5. Gwarancja nie obejmuje towaru, którego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na towarze, nie można zidentyfikować jako towaru zakupionego u Gwaranta.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady objętej gwarancją, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Gwaranta na piśmie, wypełniając i wysyłając bądź dostarczając osobiście formularz reklamacyjny zawierający:
  • nazwę towaru, datę zakupu, wartość towaru, numer faktury (VAT lub innego dokumentu księgowego) wystawionej w związku z zakupem towaru, 
  • termin ujawnienia wady, 
  • na czym polegają nieprawidłowości w towarze.
 7. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na Instagramie, Facebooku lub siedzibie firmy, natomiast nie jest to obowiązkowe.
 8. W celu realizacji gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie towaru do Gwaranta odpowiada Kupujący.
 9. Po dostarczeniu towaru przez Kupującego. Gwarant o ile stwierdzi, że reklamowany towar rzeczywiście ma wady jest obowiązany według własnego uznania do:
  • Wymiany produktu na wolny od wad.
  • Usunięcia wady.
  • Obniżenia ceny.
  • Odstąpienia od umowy.
 10. Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia towaru przez Kupującego. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się to niemożliwe, Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym możliwym terminie.
 11. Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Gwarant poinformuje Kupującego o wykonaniu przelewu na jego rachunek bankowy lub terminie zwrotu gotówki, usunięciu wady bądź o wymianie towaru na nowy, a następnie wysłaniu go do Kupującego. 
 12. W przypadku, gdy Gwarant dostarczy Kupującemu towar wolny od wad w zamian za towar wadliwy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia towaru wolnego od wad.
 13. Uprawnienia z gwarancji będą realizowane w Polsce w siedzibie Gwaranta.
 14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.
 15. Gwarancja trwa rok od dnia zakupu towaru.
 16. W przypadku zakupu towaru w siedzibie Sprzedawcy, Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru, gdyż są to produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia lub są produktami dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 17. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§9 Zawarcie i realizacja umowy

 1. Zamówień i rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 za pomocą social media, telefonicznie lub stacjonarnie w Gabinecie.
 2. W celu sfinalizowania umowy wykonania usługi Kupujący powinien:
  • Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą social media, telefonicznie, wiadomości sms, wiadomości e-mail.
  • Ustalić dogodny termin wykonania usługi.
  • Jeśli Kupujący pierwszy raz korzysta z usług Sprzedawcy, zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 
   • 100 zł w przypadku modelowania ust
   • 200 zł w przypadku makijażu permanentnego

    na konto Sprzedawcy, który w przypadku niepojawienia się na usłudze w wybranym terminie przy jednoczesnym jego nieodwołaniu skutkuje przepadkiem. 
  • Jeśli zadatek nie zostanie wpłacony w ciągu 36 godzin od momentu rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie odwołana. Gabinet nie informuje dodatkowo o anulowaniu rezerwacji terminu.
 3. Kupujący może jednokrotnie zmienić termin wizyty najpóźniej 24h przed umówionym terminem bez żadnych konsekwencji, co również wiąże się z przeniesieniem wpłaconego zadatku na kolejny termin. 
 4. W przypadku chęci przełożenia wizyty więcej niż jeden raz zadatek przepada i należy wpłacić nowy zadatek, aby móc umówić nowy termin.
 5. Jeżeli zabieg zostanie zrealizowany, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny usługi, która została wykonana Kupującemu.
 6. W przypadku odwołania wizyty ze względu na ważny i usprawiedliwiony powód, niezależny od Stron np. wypadek samochodowy, choroba Kupującego lub Pracownika Gabinetu, brak prądu, dopuszcza się możliwość odwołania usługi. W takiej sytuacji, zabieg zostanie przesunięty na najbliższy, dogodny dla Stron termin.
 7. W celu sfinalizowania dowolnej umowy szkoleniowej Kupujący powinien:
  • Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą social media, telefonicznie, wiadomości sms, wiadomości e-mail.
  • Ustalić dogodny termin wykonania usługi.
  • Przesłać podpisany skan umowy szkoleniowej na adres e-mail Sprzedawcy.
  • W ciągu 36 godzin od przesłania e-mailem podpisanej przez Kupującego umowy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 500zł na konto Sprzedawcy, który w przypadku niepojawienia się na danym szkoleniu w wybranym terminie, przy jednoczesnym jego nieodwołaniu, skutkuje przepadkiem. 
  • Jeśli jesteś przedsiębiorcą masz obowiązek opłacić otrzymaną fakturę od Sprzedawcy. 
 8. Kupujący celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty lub usługi ma do dyspozycji następujące formy płatności:
  • Płatność kartą.
  • Płatność gotówkowa.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w regulaminach udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z oznaczonej formy płatności wiąże się z akceptacją postanowień przedmiotowych regulaminów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 10. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem w formie elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług), zgodnie z opisem Usługi dostępnej na Stronie oraz na social media Sprzedawcy oraz postanowieniami Regulaminu. 
 11. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę.
 12. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest przedsiębiorstwo, należy podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

§10 Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupującemu przysługuje prawo do:
  • Bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych Kupującemu indywidualnie, w ramach wybranej Usługi, na podstawie zawartej umowy. 
  • Poszanowania godności, a także uprzejmego traktowania przez Pracowników Gabinetu.
  • Zachowania w tajemnicy przez Pracowników Gabinetu danych Kupującego dotyczących zwłaszcza stanu zdrowia, wykonywanych usług oraz ich przebiegu.
  • Świadczenia usług przez wykwalifikowany personel, o odpowiedniej wiedzy merytorycznej i praktycznej, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.
  • Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po otrzymaniu informacji o proponowanych metodach.
  • Dostępu do materiałów dydaktycznych, udostępnianych w formie papierowej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w ramach zawartej umowy.
  • Otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia, pod warunkiem jego pozytywnego ukończenia oraz spełnienia innych, określonych w niniejszym Regulaminie warunków formalnych.
  • Uczestnictwa w promocjach i konkursach.
  • Przeglądania ofert pracy udostępnianych za pomocą Strony, social media Gabinetu.
  • Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.
  • Skorzystania z voucherów.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Kupujący odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

§11 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie, na Instagramie/ Facebooku/ lub siedzibie Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie
 7. Zwrot płatności za towar, następuje po odesłaniu przesyłki i sprawdzeniu jej przez Sprzedającego.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres siedziby, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru na Stronie lub podczas składania zamówienia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Uczestnikowi szkolenia będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość, gdyż Uczestnik zawiera umowę szkoleniową w związku z wykonywaną przez siebie działalnością. 
 13. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 i §11 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§12 Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w Regulaminie na rzecz Kupującego, a w przypadku sprzedaży produktu dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usługi przez swoich Pracowników.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Strony oraz social media w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w z jego social mediów, włącznie z usunięciem z grona Obserwujących, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Kupującego lub Obserwującego lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności, gdy ten:
  • Wykorzystuje swoje Konto w social media w sposób niezgodny z Regulaminem.
  • Używa lub usiłuje używać Strony lub kont Sprzedawcy w social media w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
  • narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Strony w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Sprzedawcy.
 6. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego oraz Obserwującego do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Kupującego lub Obserwującego w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo zablokować Obserwującego ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Na skutek zablokowania Obserwującego przez Sprzedawcę, Obserwujący traci dostęp do usług Sprzedawcy, bez możliwości ubiegania się o cofnięcie blokady oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach social mediów Sprzedawcy, jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnianymi ofertami.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

§13 Zmiany oferty, promocje i vouchery

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje Sprzedawcy nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.
 5. Sprzedawca ma w swojej ofercie również vouchery. 
 6. Gabinet sugeruje wykorzystać kwotę dostępną na voucherze do roku czasu od jego nabycia, gdyż oferta Gabinetu ulega okresowej aktualizacji i zmianie.
 7. Zwrotu kwoty dostępnej na voucherze może zażądać osoba, która jest w jego władaniu. 
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zniszczenie vouchera.
 9. Posiadacz vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi jest uprzednie okazanie vouchera.
 10. Posiadaczowi vouchera przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został voucher. 
 11. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera posiadacz jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 12. Gabinet ma prawo odmówić realizacji vouchera w przypadku jego uszkodzenia, które to uniemożliwia jego odczytanie lub w przypadku braku uprzedniej rezerwacji.

§14 Polityka ochrony danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały w polityce ochrony danych osobowych oraz polityce prywatności i plików cookies dostępnych na Stronie, na social media Sprzedawcy oraz w siedzibie firmy.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z treścią i w celach przestawionych w klauzuli informacyjnej, którą Kupujący otrzymuje podczas pierwszej usługi w Gabinecie.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania Usługi.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. Pozostałe postanowienia regulaminu obowiązują w dalszym ciągu, w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie, na social media Sprzedawcy oraz w jego siedzibie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa. 
 7. Umowy zawarte przed dniem publikacji Regulaminu lub jego zmian pozostają w mocy.
 8. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 9. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 10. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
 12. Data aktualizacji regulaminu: 27.07.2022r.